Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

Haberler Gündem İnanç İHLAS Suresi Oku: İhlas Suresi Arapça Yazılışı, Anlamı, Diyanet Meali, Tefsiri, Sırları - İhlas Suresinin Türkçe Okunuşu ve Fazileti

ABONE OL

İhlas Suresi Okunuşu: İhlas Suresi Arapça Yazılışı, Anlamı, Meali, Tefsiri ve Türkçe Okunuşu

Giriş: 01.11.2022 - 15:08 Güncelleme: 01.11.2022 - 15:08

Namaz kılmak, İslam’ın farz ibadetleri arasında yer alır. İhlas suresi, genellikle beş vakit namazda Fatiha’dan sonra en çok okunan suredir. İhlas suresi okunuşu, “Kul hüvellâhü ehad” şeklinde başlar. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas suresi, tevhid içerikli sağlam inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamaktadır. İhlas suresi duası okunuşu, namaz ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ezbere bilmesi gereken bir duadır. İhlas suresi Arapça yazılışı, anlamı ve Türkçe okunuşu bilmeyenler, önce dinlemeli daha sonra ezberlemek için gayret etmelidir. İhlas suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, yazılışı, anlamı, fazileti ve Kulhuvallahu Ehad dinle seçeneği hakkında bilgiler içeriğimizde.

Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

İhlas suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İhlas suresi, Fatiha’dan sonra beş vakit namazda en çok okunan suredir. Bundan dolayı, İhlas suresi duası okunuşu bilmek önemlidir. İhlas suresi okunuşu, “Kul hüvellâhü ehad” şeklinde başlar. Mekke döneminde inmiş bir sure olan İhlas suresi, toplamda 4 ayetten oluşur. Tevhid inancını samimi bir şekilde anlattığı için İhlas suresi anlamı müminler için özeldir. İhlas suresi okunuşu ve anlamı bilmek bilmek önem arz eder; çünkü beş vakit namaz kılmak isteyenlerin için ezberlemesi gereken bir duadır. Ezberlemek isteyenler için İhlas suresi duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • Kul hüvellâhü ehad
 • Allâhüssamed
 • Lem yelid ve lem yûled
 • Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ YAZILIŞI

Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

İHLAS SURESİ DİNLE

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

 • De ki; O Allah bir tektir.
 • Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 • Doğurmadı ve doğurulmadı
 • O'na bir denk de olmadı.

Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

İHLAS SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

İHLAS SURESİ KONUSU

Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir.

Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

İHLAS SURESİ FAZİLETİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İHLAS SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

İhlâs sûresinin, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için ilgili kaynakların hemen tamamında geçen bir hadislerinde Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Sözün akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soran müşriklere verilen cevapla ilgili olması (meselâ bk. Şevkânî, V, 611) dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ebediyet” mânasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 112; İbn Mâce, “Duâ”, 10; Nesâî, “Cenâiz”, 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahad”, DİA, I, 483; Emin Işık, “İhlâs Sûresi”, DİA, XXI, 537).

Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

İHLAS SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

 • İhlas suresi, Mekke döneminde inmiştir.
 • Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir.
 • Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir.
 • Medine’de indiğine dair rivayet de vardır.

İHLAS SURESİ KAÇ AYET?

 • İhlas suresi, 4 ayetten oluşmaktadır.

İHLAS SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

 • İhlas suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. İhlas suresi, 604. sayfada yer almaktadır.

İHLAS SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

İhlâs sûresinin muhtevasıyla ilgili olarak müfessirlerin üzerinde durdukları en önemli konu, ilk iki âyette yer alan “ahad” ve “samed” kelimelerinin anlam ve içerikleridir. Ahad sıfatı Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu anlamıyla tenzihî veya selbî sıfatları da içerir. Bu sebeple ahad sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülür. Aynı kökten gelen “vâhid” ise Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde Allah’ın sıfatı olarak geçmekle birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Sûrenin ilk âyetinde Allah lafzıyla bütün sübûtî sıfatlara, ahad lafzıyla da selbî sıfatlara işaret edildiği anlaşılmaktadır.

Ve lem yekün lehû küfüven ehad anlamı

Sûrenin iki ispat cümlesiyle iki nefiy cümlesinden meydana gelmesi, Allah’ın sübûtî sıfatlarıyla selbî sıfatları arasında bir dengenin kurulması gerektiğine işaret eder. Zira sübûtî sıfatlarda aşırı gidip Allah’ı yalnızca teşbih ve temsil yoluyla tanımaya çalışmak sonuçta insanları teşbih ve tecsîme, hatta çok tanrıcılığa götürebildiği gibi selbî sıfatlarla tanımlamada aşırılığa kaçıp O’nu sadece tenzih yoluyla tanıtmanın da insanları büsbütün red ve inkâra götürme tehlikesi taşıdığı görülmüştür. Böylece sûre, bir yandan İslâm’daki tanrı tasavvurunu açık bir biçimde ifade ederken öte yandan dolaylı olarak diğer dinlerdeki tanrı tasavvurlarının yanlışlığını ortaya koymaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’in bir din kitabı olduğu ve onun âyetlerinin Allah’ı doğru tanıtmayı ve O’na karşı kulluk görevlerini bildirmeyi hedeflediği dikkate alınınca İhlâs sûresinin bütün sûrelerle ilişkisinin bulunduğu görülür. Meselâ Fâtiha sûresindeki, “Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz” meâlindeki âyetle Allah’ın samed ismi arasında böyle bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir. İhlâs’tan sonra gelen Felak ve Nâs sûrelerinde ise insanlar, “samediyyet” diye ifade edilen Allah’ın büyük lutufkârlığından ve koruyuculuğundan istifade etmeye çağrılmaktadır.

12 BİN İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

İhlas suresinin 12.000 kez okunmasının pek çok fazileti olacağı din âlimleri tarafından söylenmiştir. İhlas suresi bir gün içerisinde,

 • 20 kez okuyan şehit sevabı kazanır.
 • 30 kez okuyan Hz. Muhammed’e (SAV) ‘e komşu olur.
 • 50 kez okuyan 50 yıllık günahını affettirir.
 • 100 kez okuyana 100 yıl boyunca ibadet etmiş gibi sevap yazılır.
 • 200 kez okuyan 100 köleyi özgür bırakmış gibi kabul edilir.
 • 400 kez okuyan 133 hatip indirmişçesine sevap kazanır.
 • Bir gün bile aksatmadan 1000 kez okuyan cehennemden kurtulur.

Her kim, ömrünün sona dek her gün 12.000 kez İhlas suresini okursa Allah onu bağışlar ve mezarda bedeninin çürümesine izin vermez.

İHLAS SURESİ NASIL BAŞLAR?

İhlas suresi, ilk ayeti olan “Kul hüvellâhü ehad” ile başlar.

İHLAS SURESİ DİĞER İSİMLERİ NEDİR?

İhlas suresi ismi çok (Kesiru’l-İsm) olan surelerden biridir ve bu sure için yaklaşık 14 isim zikredilmiştir. Onlardan en önemlileri şunlardan ibarettir:

 • İhlas; tevhid içerikli sağlam inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamasından dolayı bu adı almıştır.
 • Tevhid; bu surenin en önemli isimlerinden biri ve asıl konusudur; zira bu sure tevhid konusunun teşrii ve beyanı için nazil olmuştur.
 • Samed; İhlas Suresi'nin ikinci ayetinde geçmekte ve birçok mana taşımaktadır, örneğin; herkesin ihtiyaç duyduğu ve ondan daha yüce bir üstün varlık yoktur.
 • Necat; zira bu suredeki sağlam inançlar insanı cehennem ateşinden kurtarır.
 • Marifet; Bu sure Allah'ı ve sıfatlarını tanımak için nazil olmasından dolayı bu adla anılmıştır.
 • Esas; zira bu sure İslam’ın esası ve temeli olan tevhid ve Allah’ın sıfatlarından söz etmektedir.
 • Tecrid; tek ve yalnız kılan anlamına gelmektedir. Bu sure Allah-u Teâlâ’yı birleşim, noksanlık ve maddi etkenlerden arındırıp (tecrid), münezzeh kılmaktadır.
 • Tefrid; Allah’ı bir ve vahit bilmek.
 • Beraat; Allah’ı tanımada insanın zihnini bütün kuşku, sapma ve yanlışlardan temizleyip arındırmaktadır.
 • Muşakşaka; Kafirun, Nas ve Felak surelerinin de ismidir ve hassas durumlarda insanın ağzından çıkan söz manasına gelmektedir.

İHLAS SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

 • Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş, ihlâslı bir inanan olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

İHLAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

 • İhlas kelimesi, “samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak” anlamlarına gelmektedir.

İHLAS SURESİ NAMAZDA NEREDE OKUNUR?

İhlas suresi, namazda okunan 10 sureden biridir. Bu nedenle, tüm namazlarda okunabildiği gibi normal zamanda da okunması tavsiye edilir. Okunması için herhangi özel bir zaman veya mekân sınırlaması yoktur.

İhlas suresi tüm namazlarda kıyamda iken (ayakta) Fatiha suresinden sonra zammı sure olarak okunabilir.

İHLAS SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

İhlas suresini gün içerisinde okumanın faydaları ve yararları olduğuna inanılır. Sıkıntılarından arınmak isteyenler İhlas suresini okuyabilir. Eve girdikten ve besmele çektikten sonra İhlas suresi okunabilir. Böylelikle hanede bolluk ve bereket artar. Bunun yanı sıra, tevhid inancını güçlendirmek isteyen müminlerin sık sık İhlas suresi okuması tavsiye edilir.

İHLAS SURESİ ÖLÜLERE OKUNUR MU?

İslam âlimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda farklı görüşleri vardır. Buna karşın, İhlas suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Mezarlık ziyaretlerinde okunabilir.

İHLAS SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak İhlas suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da İhlas suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

İHLAS SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

 • İhlas suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

 • Ayetel Kürsi
 • Kunut Duaları
 • Sübhaneke Duası
 • Nasr Suresi
 • İnşirah Suresi
 • İhlas Suresi
 • Asr Suresi
 • Felak Nas Suresi
 • Yasin Suresi
 • Kadir Suresi
 • Fatiha Suresi
 • Duha Suresi
 • Fetih Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kehf Suresi
 • Bakara Suresi
 • Salli Barik Duaları
 • Tebbet Suresi
 • Maun Suresi
 • Fil Suresi
 • Zilzal Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Kalem Suresi
 • Şifa Duası
 • Rızık Duası
 • Dilek Duası
 • Nazar Duası

Ve lem yekün lehû küfüven ehad ne anlama gelir?

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir.

Ihlas suresinin kelime anlamı nedir?

İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir ve toplamda 4 ayetten oluşur. Ezberlemesi oldukça kolay olan İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa sure özelliğine sahiptir. İhlas samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamlarına gelmektedir.

3 Kulhu bir Elham neden okunur?

Bazı hadislerde İhlâs suresini 3 defa okuyan kişinin Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevap kazacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, bir hatim sevabı kazanacakları ümidiyle ihlas suresini 3 defa okurlar.

Kul Allahu Ehad duası ne için okunur?

Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü'min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlas suresi Müslümanlar tarafından genellikle ezbere bilinen ve namazda okunan suredir.